Форум Massaget.kz • Просмотр темы - заң терминдерінің сөздігі қазақша және орыс тілінде К ӘРІП

заң терминдерінің сөздігі қазақша және орыс тілінде К ӘРІП

заң терминдерінің сөздігі қазақша және орыс тілінде К ӘРІП

Хабарлама Серикбол Ерсин » 02 тамыз 2014, 18:29

КӨШІП КЕЛУ КВОТАСЫ - жыл сайын ҚР аумағына қоныс аударуға рұқсат берілетін көшіп келушілерді сан жағынан шектеу (Халықтың көші-қоны туралы» 1997 жылғы 13 желтоқсандағы № 204 ҚРЗ 1-бап)
КВОТА ИММИГРАЦИИ - количественное ограничение иммигрантов, допускаемых ежегодно к переселению на территорию РК (ст. 1 ЗРК «О миграции населения» от 13 декабря 1997 года № 204)

КӨШІП КЕЛУШІЛЕР - Қазақстан Республикасына уақытша немесе тұрақты тұруға келғен шетелдіктер немесе азаматтығы жоқ адамдар («Халықтың көші-қоны туралы» 1997 жылғы 13 желтоқсандағы № 204 ҚРЗ 1-бап)
ИММИГРАНТЫ - иностранцы или лица без гражданства, прибывшие в Республику Казахстан для временного или постоянного проживания (ст. 1 ЗРК «О миграции населения» от 13 декабря 1997 года № 204)

КӨШІП КЕТУ - ҚР азаматтарының басқа мемлекетке тұрақты немесе уақытша тұру үшін кетуі («Халықтың көш-қоны туралы» 1997 жылғы 13 желтоқсандағы № 204 ҚРЗ 1-бап)
ЭМИГРАЦИЯ - выезд граждан РК в другое государство для постоянного или временного проживания (ст. 1 ЗРК «О миграции населения» от 13 декабря 1997 года № 204)

КӨШІП КЕТУШІЛЕР - ҚР басқа мемлекетке тұрақты немесе уақытша тұру үшін көшіп кеткен азаматтары («Халықтың көші-қоны туралы» 1997 жылғы 13 желтоқсандағы № 204 ҚРЗ 1-бап)
ЭМИГРАНТЫ - граждане РК, выезжающие в другое государство для постоянного или временного проживания (ст. 1 ЗРК «О миграции населения» от 13 декабря 1997 года № 204)

КӨШІРМЕЛЕУ (РЕПРОГРАФИЯЛЫҚ КАЙТА ШЫҒАРУ) - жазбаша және басқа да графикалық туындылар түпнұсқаларының немесе көшірмелерінің фотокөшірме жолымен немесе басып шығарудан өзге басқа да техникалық құралдар арқылы кез келген мөлшерде және нысанда бір немесе одан да көп данасын факсимальдік қайта шығару. Репрографиялық қайта шығаруға аталған көшірмелерді электрондық (цифрлық көшірмелерін қоса), оптикалық немесе машинамен оқылатын өзге де нысанда сақтау немесе қайта шығару кірмейді («Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы» 1996 жылғы 10 маусымдағы № 6-1 ҚРЗ 2-бап)
РЕПРОДУЦИРОВАНИЕ, РЕПРОГРАФИЧЕСКОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ - факсимильное воспроизведение в любом размере и форме одного или более экземпляров оригиналов или копий письменных и других графических произведений посредством фотокопирования или с помощью других технических средств, иных, чем издание. Репрографическое воспроизведение не включает в себя хранение или воспроизведение указанных копий в электронной (включая цифровую), оптической или иной машиночитаемой форме (ст. 2 ЗРК «Об авторском праве и смежных правах» от 10 июня 1996 года № 6)


КӨШІП-ҚОНУШЫЛАР - Қазақстан Республикасына келген және Қазақстан Республикасынан кеткен, сондай-ақ себептеріне және уақытының ұзақтығына қарамастан ҚР ішінде қоныс аударған адамдар («Халықтың көші-қоны туралы» 1997 жылғы 13 желтоцсандағы № 204 ҚРЗ 1-бап)
МИГРАНТЫ - лица, въехавшие в Республику Казахстан и выехавшие из Республики Казахстан, а также переселяющиеся внутри Республики Казахстан вне зависимости от причин и длительности (ст. 1 ЗРК «О миграции населения» от 13 декабря 1997 года № 204)

КРЕДИТОР - еңбекке ақы төлеу, Мемлекетгік әлеуметгік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдарды төлеу, авторлық сыйақы төлеу, салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша міндеттемелерді қоса алғанда, борышкерге азаматтық-құқықтық және өзінің өзге де міндеттемелерінен туындайтын мүліктік талаптары бар адам («Банкроттық туралы» 1997 жылғы 21 қаңтардағы № 67 ҚРЗ 1-бап)
КРЕДИТОР - лицо, имеющее к должнику имущественные требования, возникающие из гражданско-правовых и иных его обязательств, включая обязательства по оплате труда, уплате социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, выплате авторского вознаграждения, налогам и другим обязательным платежам в бюджет (ст. 1 ЗРК «О банкротстве» от 21 января 1997года № 67)

КРЕДИТОР - мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру ұйымының міндетті сақтандыру шарты бойынша сақтандыру жағдайы басталған кезде кепілдік төлемін алуға құқығы бар сақтанушы (сақтандырылушы, пайда алушы) («Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы» 2003 жылғы 3 маусымдағы № 423 ҚРЗ 1-бап)
КРЕДИТОР - страхователь (застрахованный, выгодоприобретатель), имеющий право на получение гарантийной выплаты при наступлении страхового случая по договору обязательного страхования принудительно ликвидируемой страховой организации (ст. 1 ЗРК «О Фонде гарантирования страховых выплат» от 3 июня 2003 года № 423)

КРЕДИТОР - ҚР бюджеттік және азаматтық заңдарына сәйкес бюджеттік кредит беретін кредит шартының тарабы (2004 жылғы 24 сәуірдегі № 548 ҚР БК 167-бап)
КРЕДИТОР - сторона кредитного договора, предоставляющая бюджетный кредит в соответствии с бюджетным и гражданским законодательством РК (ст. 167 БК РК от 24 апреля 2004 года № 548)

КРЕДИТТТК БЮРО - кредиттік тарихты қалыптастыруды, кредиттік есептер беруді және өзге де қызметтер көрсетуді жүзеге асыратын коммерциялық ұйым («ҚР кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы» 2004 жылғы 6 шілдедегі № 573 ҚРЗ 1-бап)
КРЕДИТНОЕ БЮРО - коммерческая организация, осуществляющая формирование кредитных историй, предоставление кредитных отчетов и оказание иных услуг (ст. 1 ЗРК «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в РК» от 6 июля 2004 года № 573)

КРЕДИТТТК ДОСЬЕ - микрокредит беру туралы жасалған шартқа сәйкес берілген, микрокредиттік ұйым әрбір қарыз алушыға қалыптастырған құжаттар мен мәліметтер («Микрокредиттік ұйымдар туралы» 2003 жылғы 6 наурыздағы № 392-ІІ ҚРЗ 1-бап)
КРЕДИТНОЕ ДОСЬЕ - документы и сведения, формируемые микрокредитной организацией на каждого заемщика, предоставленные в соответствии с заключенным договором о предоставлении микрокредита (ст. 1 ЗРК «О микрокредитных организациях» от 6марта 2003 года № 392)

КРЕДИТТІК ЕСЕП - кредиттік тарихтағы ақпаратты толық немесе ішінара беру нысаны («ҚР кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы» 2004 жылғы 6 шілдедегі № 573 ҚРЗ 1-бап)
КРЕДИТНЫЙ ОТЧЕТ - форма полной или частичной выдачи информации, содержащейся в кредитной истории (ст. 1 ЗРК «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в РК» от 6 июля 2004 года № 573)

КРЕДИТТІК ЕСЕПТІ АЛУШЫ - кредиттік есепті алуға құқығы бар тұлға («ҚР кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы» 2004 жылғы 6 шілдедегі № 573 ҚРЗ 1-бап)
ПОЛУЧАТЕЛЬ КРЕДИТНОГО ОТЧЕТА - лицо, имеющее право на получение кредитного отчета (ст. 1 ЗРК «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в РК» от 6 июля 2004 года № 573)

КРЕДИТТІК ЕСЕПТІ БЕРУ - кредиттік бюроның кредиттік тарихтағы ақпаратты беру жөніндегі қызметі («ҚР кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы» 2004 жылғы 6 шілдедегі № 573 ҚРЗ 1-бап)
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТНОГО ОТЧЕТА - деятельность кредитного бюро по выдаче информации, содержащейся в кредитной истории (ст. 1 ЗРК «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в РК» от 6 июля 2004 года № 573)

КРЕДИТТІК КОМИТЕТ - кредиттік серіктестіктің өзінің кредит саясатын жүзеге асыратын бөлімшесі («Кредиттік серіктестіктер туралы» 2003 жылғы 28 наурыздағы № 400 ҚРЗ 1-бап)
КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ - подразделение кредитного товарищества, осуществляющее его кредитную политику (ст. 1 ЗРК «О кредитных товариществах» от 28 марта 2003 года № 400)


КРЕДИТТІК СЕРІКТЕСТІК - жеке және (немесе) заңды тұлғалар өз қатысушыларының кредиттерге және басқа қаржылық, соның ішінде банктік қызмет көрсетуге деген қажеттерін олардың ақшаларын жинақтау жолымен және ҚР заңдарында тыйым салынбаған басқа да көздер есебінен қанағаттандыру үшін құрған заңды тұлға («Кредиттік серіктестіктер туралы» 2003 жылғы 28 наурыздағы № 400 ҚРЗ 1-бап)
КРЕДИТНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО - юридическое лицо, созданное физическими и (или) юридическими лицами для удовлетворения потребностей его участников в кредитах и других финансовых, в том числе банковских, услугах путем аккумулирования их денег и за счет других источников, не запрещенных законодательством РК (ст. 1 ЗРК «О кредитных товариществах» от 28 марта 2003 года № 400)

КРЕДИТТІК ТАРИХ - кредитгік тарих субъектісі туралы ақпарат жиынтығы («ҚР кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы» 2004 жылғы 6 шілдедегі № 573 ҚРЗ 1-бап)
КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ - совокупность информации о субъекте кредитной истории (ст. 1 ЗРК «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в РК» от 6 июля 2004 года № 573)

КРЕДИТТТК ТАРИХ СУБЪЕКТІСІНІҢ КЕЛІСІМІ-ҚР заңдарында белгіленген талаптарға сәйкес ресімделетін, кредиттік тарих субъектісінің өзі туралы ақпаратты кредиттік бюроларға беруге не өзі туралы кредиттік есепті басқа тұлғаларға беруге жазбаша рұқсаты («ҚР кредиттік бюролар және кредиттік тарихты калыптастыру туралы» 2004 жылғы 6 шілдедегі № 573 ҚРЗ 1-бап)
СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ - письменное разрешение субъекта кредитной истории на предоставление информации о нем в кредитные бюро либо выдачу кредитного отчета о нем другим лицам, оформляемое в соответствии с требованиями, установленными законодательством РК (ст. 1 ЗРК «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в РК» от 6 июля 2004 года № 573)

КРЕДИТТІК ТАРИХ СУБЪЕКТІСІ - өздеріне қатысты кредиттік тарих қалыптастырылатын жеке тұлға, жеке кәсіпкер немесе заңды тұлға («ҚР кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы» 2004 жылғы 6 шілдедегі № 573 ҚРЗ 1-бап)
СУБЪЕКТ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ - физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в отношении которых формируется кредитная история (ст. 1 ЗРК «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в РК» от 6 июля 2004 года № 573)

КРЕДИТТІК ТАРИХТЬІ ҚАЛЫПТАСТЬІРУ-кредиттік бюро «Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы» Заңына сәйкес ақпарат берушілерден алған ақпаратқа қатысты жүзеге асыратын, оны сақтау, мониторинг жасау, нақтылау және жаңарту жөніндегі іс-әрекет немесе іс-әрекеттер жиынтығы («ҚР кредиттік бюролар және кредиттік тарихты калыптастыру туралы» 2004 жылғы 6 шілдедегі № 573 ҚРЗ 1-бап)
ФОРМИРОВАНИЕ КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ - действие или совокупность действий, осуществляемых кредитным бюро в отношении информации, полученной им от поставщиков информации в соответствии с настоящим законом, по ее хранению, мониторингу, уточнению и обновлению (ст. 1 ЗРК «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в РК» от 6 июля 2004 года № 573)

КРЕДИТТІК ТАРИХТЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ ОНЫ ПАЙДАЛАНУ ЖҮЙЕСІНЕ ҚАТЫСУШЫЛАР- кредиттік тарих субъектілері, ақпарат берушілер, кредиттік бюролар, кредиттік есептерді алушылар («ҚР кредиттік бюролар және кредиттік тарихты калыптастыру туралы» 2004 жылғы 6 шілдедегі № 573 ҚРЗ 1-бап)
УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ - субъекты кредитных историй, поставщики информации, кредитные бюро, получатели кредитных отчетов (ст. 1 ЗРК «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в РК» от 6 июля 2004 года № 573)

КРЕДИТТІК ТАРИХТЫҢ ДЕРЕКТЕР БАЗАСЬІ-ҚР заңдарында белгіленген талаптарға сәйкес келетін ақпараттық жүйелерге және ақпарат процестеріне негізделген кредиттік бюроның ақпараттық ресурстары («ҚР кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы» 2004 жылғы 6 шілдедегі № 573 ҚРЗ 1-бап)
БАЗА ДАННЫХ КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ - информационные ресурсы кредитного бюро, основанные на информационных системах и информационных процессах, соответствующих требованиям, установленным законодательством РК (ст. 1 ЗРК «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в РК» от 6 июля 2004 года № 573)

КРЕДИТТІК ШΑΡΤ - бюджеттік кредитті беру, пайдалану, оған қызмет көрсету және оны өтеу кезінде тараптардың құқықтық қатынастарын белгілейтін, кредитор, бюджеттік бағдарлама әкімшісі және қарыз алушы арасындағы келісім (2004 жылғы 24 сәуірдегі № 548 ҚР БК 163-бап )
КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР - соглашение между кредитором, администратором бюджетной программы и заемщиком, устанавливающее правоотношения сторон при предоставлении, использовании, обслуживании и погашении бюджетного кредита (ст. 163 БК РК от 24 апреля 2004 года № 548)

КРИМИНАЛИСТІК ТАЛАПТАР - азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарына, оларды сәйкестендіру және заңсыз қолдан жасау мүмкіндігін болғызбау мақсатында қойылатын арнайы техникалық талаптар («Жекелеген қару түрлерінің айналымына мемлекеттік бақылау жасау туралы» 1998 жылғы 30 желтоқсандағы № 339 ҚРЗ 1-бап)
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ - специальные технические требования, предъявляемые к гражданскому и служебному оружию и патронам к нему в целях их идентификации и исключения возможности незаконной переделки (ст. 1 3PK «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия» от 30 декабря 1998 года № 339)


КРОСС - малдың бір тұқымдық желісін басқа бір тұқымдық желісімен шағылыстырудан тарайтын мал тобы («Асыл тұқымды мал шаруашылығы туралы» 1998 жылғы 9 шілдедегі № 278 ҚРЗ 1-бап)
КРОСС - группа животных, происходящих от спаривания одной линии с другой линией животных (ст. 1 ЗРК «О племенном животноводстве» от 9 июля 1998 года № 278)

КУӘ - іс үшін маңызы бар мән-жайлар туралы қандай да болмасын мәліметтер өзіне белгілі болған тұлға куә болып табылады. Адамның айғағы, егер ол өзінің хабардар болу көзін көрсете алмаса, дәлелдеме деп танылмайды (1999 жылғы 13 шілдедегі № 411 ҚР АІЖК 79-бап)
СВИДЕТЕЛЬ - любое лицо, которому известны какие-либо сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела. Не признаются доказательством показания лица, если оно не может указать источник своей осведомленности (ст. 79 ГПК РК от 13 июля 1999 года № 411)

КУӘГЕРГЕ ҚАРСЫЛЫҚ БІЛДІРУ - қылмыстық іс жүргізу кодекстің 90-бабында көзделген мән-жайлардың кез келгені болған кезде куәгер қылмыстық іс бойынша іс жүргізуге қатыса алмайды. Қылмыстық процесті жүргізуші органға жеке немесе қызметі бойынша кіріптар болса, куәгер қылмыстық іс бойынша іс жүргізуге қатыса алмайды. Куәгердің тергеу әрекеттерін жүргізуге оның алдында қатысуы, куәгерлердің қандай да болсын біреуінің қатысуы жүйелі сипат алған мән-жайларды қоспағанда, басқа тергеу әрекетіндегі осы іс бойынша іс жүргізуге оның қатысуын жоққа шығармайды. Куәгерге қарсылық білдіруде тергеу әрекетін жүргізуші адам шешеді (1997 жылғы 13 желтоқсандағы № 206 ҚР ҚІЖК 93-бап)
ОТВОД ПОНЯТОГО - понятой не может участвовать в производстве по уголовному делу при наличии любого из обстоятельств, предусмотренных статьей 90 настоящего Кодекса. Понятой не может участвовать в производстве по уголовному делу, будучи лично или по службе зависим от органа, ведущего уголовный процесс. Предыдущее участие понятого в производстве следственного действия не является обстоятельством, исключающим его участие в производстве по этому уголовному делу другого следственного действия, кроме случаев, когда участие кого-либо из понятых приобрело систематический характер. Отвод понятому разрешает лицо, производящее следственное действие (ст. 93 УПК РК от 13 декабря 1997 года № 206)

КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ - электрондық цифрлық қолтаңба ашық кілтінің электрондық цифрлық қолтаңбаның жабық кілтіне сәйкестігін куәландыратын, сондай-ақ тіркеу куәлігінің дұрыстығын растайтын заңды тұлға («Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы № 3 70-ІІ ҚРЗ 1-бап)
УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР - юридическое лицо, удостоверяющее соответствие открытого ключа электронной цифровой подписи закрытому ключу электронной цифровой подписи, а также подтверждающее достоверность регистрационного свидетельства (ст. 1 ЗРК «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» от 7 января 2003 года № 3 70)

КУМУЛЯТИВТІК ДАУЫС БЕРУ - дауыс беруге қатысушы әрбір акцияға қоғам органы сайланатын мүшелерінің санына тең дауыс саны келетін дауыс беру тәсілі («Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ ҚРЗ 1-бап)
КУМУЛЯТИВНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ - способ голосования, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов органа общества (ст. 1 ЗРК «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415)

КУРСАНТТАР - оқу-жаттығу бөлімдерінде (орталықтарында), орта немесе жоғары әскери оқу орындарында оқитын сарбаздар (матростар), сержанттар старшиналар) құрамының әскери қызметшілері («Әскери міндеттілік және әскери қызмет туралы» 2005 жылғы 8 шілдедегі № 74 ҚРЗ 1-бап)
КУРСАНТЫ - военнослужащие составов солдат (матросов), сержантов (старшин), обучающиеся в учебных частях (центрах), средних или высших военных учебных заведениях (ст. 1 ЗРК «О воинской обязанности и воинской службе» от 8 июля 2005 года № 74)

КУРТАЖ - вексельмен мәміле жасалған кезде делдалға төленетін сыйақы («ҚР вексель айналысы туралы» 1997 жылғы 28 сәуірдегі № 97 КРЗ о.з.қ.ұ.)
КУРТАЖ - вознаграждение, выплачиваемое посреднику при совершении сделки с векселем (п.п.н.з. ЗРК «О вексельном обращении в РК» от 28 апреля 1997 года № 97-I)

КУРЬЕРЛІК ПОЧТА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУІ - почта байланысының курьерді пайдалана отырып почта жөнелтімдерін тасымалдау және табыс ету жөніндегі қызмет көрсетуі («Почта туралы» 2003 жылғы 8 ақпандағы № 386 ҚРЗ 1-бап)
УСЛУГИ КУРЬЕРСКОЙ ПОЧТЫ - услуги почтовой связи по перевозке и вручению почтовых отправлений, оказываемые с использованием курьера (ст. 1 ЗРК «О почте» от 8 февраля 2003 года № 386)

КҮЗЕТ БӨЛІМШЕСІНІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ- арнаулы құрылымдық бөлімшенің қызметі атыс қаруын және арнаулы қорғану құралдарын пайдалану мен қолдануға, сондай-ақ ҚР Үкіметі белгілейтін тізбе бойынша арнаулы техникалық құралдарды пайдалануға байланысты болғанда, өз қызметкерлерінің өмірін, денсаулығын және өз мүлкін қорғауды жүзеге асыру үшін заңды тұлға немесе жеке кәсіпкер құратын, заңды тұлға емес арнаулы құрылымдық бөлімше. Күзет бөлімшесінің қызметін жүзеге асыруға лицензия өз құрылымында осындай күзет бөлімшесі құрылған заңды тұлғаға немесе жеке кәсіпкерге беріледі. Күзет бөлімшесіне лицензия алғанға дейін қызметті жүзеге асыруға тыйым салынады. Күзет бөлімшесіне күзетке байланысы жоқ қызметпен айналысуға, сондай-ақ үшінші тұлғаларға - азаматтар мен заңды тұлғаларға күзет қызметін көрсетуге тыйым салынады («Күзет қызметі туралы» 2000 жылғы 19 қазандағы № 85-ІІ ҚРЗ 12-бап)
ПРАВОВОЙ СТАТУС ОХРАННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ - создаваемое юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем специальное структурное подразделение, не являющееся юридическим лицом, для осуществления защиты жизни, здоровья своих работников и собственного имущества, когда деятельность такого подразделения связана с использованием и применением огнестрельного оружия и специальных средств защиты, а также использованием специальных технических средств по перечню, определяемому Правительством РК. Лицензия на осуществление деятельности охранным подразделением выдается юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, в структуре которого создано такое охранное подразделение. Охранному подразделению запрещается осуществление деятельности до получения лицензии. Охранному подразделению запрещается занятие деятельностью, не связанной с охранной, а также оказание охранных услуг третьим лицам - гражданам и юридическим лицам,(ст. 12 ЗРК «Об охранной деятельности» от 19 октября 2000 года № 85)


КҮЗЕТ ҚЫЗМЕТІ ҰҒЫМЫ - жеке (жеке кәсіпкерлер) және заңды тұлғалардың жеке адамдардың өмірін, денсаулығы мен мүлкін, сондай-ақ заңды тұлғалардың мүлкін құқыққа қайшы қол сұғушылықтардан қорғау қызметін көрсету жөніндегі қызметгі жүзеге асыруы (күзет қызметін көрсетулері) күзет қызметі («Күзет қызметі туралы» 2000 жылғы 19 қазандағы № 85-ІІ ҚРЗ 1-бап)
ПОНЯТИЕ ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - осуществление физическими (индивидуальными предпринимателями) и юридическими лицами деятельности по оказанию услуг по защите жизни, здоровья и имущества физических лиц, а также имущества юридических лиц от противоправных посягательств (охранные услуги) (ст. 1 ЗРК «Об охранной деятельности» от 19 октября 2000 года № 85)

КҮЗЕТІС-ШАРАЛАРЫ - күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған құқықтық, ұйымдастыру, жедел-іздестіру және техникалық шаралардың жиынтығы («ҚР Президентінің Күзет қызметі туралы» 1995 жылғы 3 қазандағы № 2483 ҚРЗ 1-1-бап)
ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ - совокупность правовых, организационных, оперативно-розыскных и технических мер, направленных на обеспечение безопасности охраняемых лиц и объектов (ст. 1-1 ЗРК «О Службе охраны Президента РК» от 3 октября 1995 года № 2483)

КҮЗЕТТЕ ҰСТАУ - қылмыс жасады деп ұсталған сезіктілерді, сондай-ақ қамауға алу түріндегі бұлтартпау шаралары қолданылған адамдарды арнаулы мекемелер мен үй-жайларда заңмен белгіленген уақытша оқшаулау («Қылмыстың жасалуына сезіктілер мен айыпталушыларды күзетте ұстаудын тәртібі мен шарттары туралы» 1999 жылғы 30 наурыздағы № 353-I ҚРЗ 2-бап)
СОДЕРЖАНИЕ ПОД СТРАЖЕЙ - это установленная законом временная изоляция в специальных учреждениях и помещениях задержанных, подозреваемых в совершении преступлений, а также лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде ареста (ст. 2 ЗРК «О порядке и условиях содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» от 30 марта 1999 года № 353-I)

КҮЗЕТТЕ ҰСТАУ ОРЫНДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ - ҚР күзетге ұстау режимін қамтамасыз ету жөніндегі міндеттерді атқаратын ішкі істер органдарының қылмыстық-атқару жүйесінің қатардағы және басшы құрамындағы адамдар, ұлттық қауіпсіздік органдарының әскери қызметшілері («Қылмыстық жасалуына сезіктілер мен айыпталушыларды күзетте ұстаудын тәртібі мен шарттары туралы» 1999 жылғы 30 наурыздағы № 353-І ҚРЗ 11-бап)
СОТРУДНИКИ МЕСТ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ - лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, военнослужащие органов национальной безопасности республики Казахстан, исполняющие обязанности по обеспечению режима содержания под стражей (ст. 11 ЗРК «О порядке и условиях содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» от 30 марта 1999 года № 353-I)

КҮЗЕТІЛЕТІН АДАМДАР - ҚР Конституциясына, ҚР конституциялық заңдарына және «ҚР Президентінің Күзет қызметі туралы» Заңға сәйкес ҚР Президентінің Күзет қызметі күзетуге жататын адамдар («ҚР Президентінің Күзет қызметі туралы» 1995 жылғы 3 қазандағы № 2483 ҚРЗ 1-2-бап)
ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА - лица, подлежащие охране Службой охраны Президента РК в соответствии с Конституцией РК, конституционными законами РК и Законом РК «О Службе охраны Президента РК» (ст. 1-2 ЗРК «О Службе охраны Президента РК» от 3 октября 1995 года № 2483)

КҮЗЕТІЛЕТІН ОБЪЕКТІЛЕР - күзетілетін адамдардың болуына арналған үйлер, құрылыстар мен ғимараттар, сондай-ақ оларға іргелес жатқан аумақ пен су айдыны («КР Президентінің Күзет қызметі туралы» 1995 жылғы 3 қазандағы № 2483 ҚРЗ 1-3-бап)
ОХРАНЯЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ - здания, строения и сооружения, предназначенные для пребывания охраняемых лиц, а также прилегающие к ним территория и акватория (ст. 1-3 ЗРК «О Службе охраны Президента РК» от 3 октября 1995 года № 2483)

КҮМӘНДІ ТАЛАПТАР - ҚР резидент заңды тұлғалары
СОМНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ - требования, возникшие в результате реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям-резидентам РК, а также юридическим лицам-нерезидентам, осуществляющим деятельность в РК через постоянное учреждение, и не удовлетворенные в течение трех лет с момента возникновения требования; сомнительными также признаются требования, возникшие по реализованным товарам, выполненным работам, оказанным услугам, и не удовлетворенные в связи с признанием налогоплательщика-дебитора банкротом в соответствии с законодательством РК (ст. 96 НК РК от 12 июня 2001 года № 209)

мен жеке кәсіпкерлеріне, сондай-ақ тұрақты мекеме арқылы Қазақстан Республикасында қызметті жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлғаларға тауарлар өткізу, жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету нәтижесінде туындаған және туындаған кезден бастап үш жыл ішінде қанағаттандырылмаған талаптар; өткізілген тауарлар, орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер бойынша туындаған және салық төлеуші-дебиторды ҚР заңдарына сәйкес банкрот деп тануға байланысты қанағаттандырылмаған талаптар да күмәнді талаптар болып танылады (2001 жылғы 12 маусымдағы № 209 ҚР СК 96-бап)

КҮРДЕЛІ ЗАТ - егер әртекті заттар оны бірігу мәні белгілейтін мақсаты бойынша пайдалануға мүмкіндік беретін бүтін бір затты құрайтын болса, олар бір зат (күрделі зат) деп қаралады (1994 жылғы 27 желтоқсандағы № 269 ҚР АК 121-бап)
СЛОЖНАЯ ВЕЩЬ - если разнородные вещи образуют единое целое, позволяющее использовать его по назначению, определяемому существом соединения, они рассматриваются как одна вещь (ст. 121 ГК РК от 2 7 декабря 1994 года № 269)

КҮРДЕЛІ КЕМІСТІК - психикалық және дене кемістігінің
кез келген ұштасуы («Кемтар балаларды әлеуметтік және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы» 2002 жылғы 11 шілдедегі № 343-ІІ ҚРЗ 1-бап)
СЛОЖНЫЙ НЕДОСТАТОК - любое сочетание психического и физического недостатков (ст. 1 ЗРК «О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями» от 11 июля 2002 года № 343)

КҮШІН ЖОЮ - ҚР өзі жасасқан халықаралық шарттан тиісінше ресімдеп бас тартуы және ҚР халықаралық шартының қолданылуын тоқтату тәсілінің бірі («ҚР халықаралық шарттары туралы» 2005 жылғы 30 мамырдағы № 54 ҚРЗ 1-бап)
ДЕНОНСАЦИЯ - надлежащим образом оформленный отказ РК от заключенного ею международного договора и один из способов прекращения действия международного договора РК (ст. 1 ЗРК «О международных договорах РК» от 30 мая 2005 года № 54)

КІНӘСІЗДІК ПРЕЗУМПЦИЯСЫ - әр адам оның қылмыс жасағандығы үшін кінәлілігі ҚР қылмыстық іс жүргізу кодексімен көзделген тәртіппен дәлелденгенге және соттың заңды күшіне енген үкімімен белгіленгенге дейін кінәсіз деп саналады (1997 жылғы 13 желтоқсандағы № 206 ҚР ҚІЖК 19-бап)
ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ - каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном уголовно-процессуальным кодексом РК порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда (ст. 19 УПК РК от 13 декабря 1997 года № 206)

КІНӘСІЗДІК ПРЕЗУМПЦИЯСЫ - өзіне қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қозғалған жеке адам өз кінәсі Әкімшілік құқық бұзушылық туралы ҚР Кодексінде көзделген тәртіппен дәлелденбейінше және өз өкілеттігі шегінде істі қараған судьяның, органның (лауазымды адамның) заңды күшіне енген қаулысымен белгіленбейінше, кінәсіз деп есептеледі. Ешкім де өзінің кінәсіздігін дәлелдеуге міндетті емес (2001 жылғы 30 қаңтардағы № 155 ҚР ӘҚБтК 12-бап)
ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ - физическое лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях порядке и установлена вступившим в законную силу постановлением судьи, органа (должностного лица), рассмотревшего в пределах своих полномочий дело (ст. 12 КРКоАП от 30 января 2001 года № 155)
Серикбол Ерсин
 
Хабарлама: 1095
Тіркелді: 08 мамыр 2014, 22:43

Оралу: Заң туралы

Конференцияны кім көріп отыр

Қазір бұл форумды көріп отырған: тіркелмеген қолданушы жоқ және қонақтар: 1