Әл-Фарабидің музыкалық трактаты

Әл-Фарабидің музыкалық трактаты
жеке
блог

Әл-Фарабидің «Музыка туралы үлкен кітабында» музыкалық ғылымның сұрақтары терең зерттелген, музыкалық композиция техникасы, шығыс және ортаазиялық аспаптар егжей - тегжейлі және кеңінен сипатталған. Әл-Фараби өзінің трактатында музыкалық өнердің теориясы мен практикасын жүйелі және дәйекті түрде қамтиды. Ежелгі музыка теориясының дәстүрлері мен орта ғасырлардағы музыка туралы ойларға сүйене отырып, салыстырады, талдайды және өзіндік музыкалық концепцияны жасайды. Бұл кітап екі бөлімнен тұрады. Кітаптың бірінші бөлімінде музыкалық өнердің принциптері, негізгі терминдер мен музыка пәні зерттелген. Екінші бөлім музыкалық аспаптарға, әр түрлі әуендердің шығармаларына, әуендердің категорияларына және музыкалық өнердің басқа аспектілеріне арналған.

Әл - Фарабидің эстетикалық мұрасында гармония - бұл ғаламның ғана емес, сонымен қатар поэзия мен музыканың тіршілік етуінің критерийі. Гармония - музыка өнерінің негізі. Тіпті болмыс сатыларының онтологиялық суреті. Әл - Фарабидің музыкалық мұрасын зерттей және талдай отырып, музыка ғылымының кең және күрделі теориялық негізін атап өтуге болады. Музыка мен музыкалық үйлесім туралы әл-Фарабидің бірқатар теориялық тұжырымдары шын мәнінде музыка мен ғалам арасындағы байланысты көрсетеді. Бұл мәселе гармония, пропорция және пропорция сияқты категориялармен қамтылады. Біріншісі - «композицияның» гармониясы, оның көмегімен әуендер жылтырлық пен түс алады. Екіншісі - әуендегі алдыңғы және кейінгі тонның аралығы ретінде анықталатын «уақыт» үндестігі. Үшіншісі - музыканы жақсарту үшін әр түрлі музыкалық тондарды бір әуенге біріктіретін «біртекті» гармония. Төртінші - «октаваның» гармониясы, онда әр түрлі музыкалық тондардың қадамдары бір масштабты жүйеге байланысты. Бесінші - бір әуенді жасау үшін музыкалық тондарды тарататын «конфигурациялардың» үндестігі. Алтыншы - біркелкі, анармониялық және диатоникалық реңктерді біріктіретін «үндестік» үндестігі. Жетіншісі - әуен құру үшін арнайы соққыларды қолдану ретінде қарастырылатын «музыкалық ырғақтардың» үндестігі. Сегізінші - әуеннің биіктігіне негізделген «модуляциялық интервалдардың» үндестігі. Тоғызыншы - «тіркеу» үндестігі, әр түрлі музыкалық қатардағы бір музыкалық тондардың қозғалысы. Оныншы - «дыбыстардың» үндестігі, онда дыбыстың биіктігі әуенге кемелдік береді.

Ойшыл музыканы математиканың ажырамас бөлігі ретінде қарастырады. Музыка мен геометрияның ережелері бірдей дейді ғалым. Музыканы математика ғылымдары бөліміне қосудың негізі ондағы музыкалық элементтердің - дыбыстардың, ырғақты бірліктердің сандық әдістерін қолдану болып табылады. Осыған байланысты әл-Фараби былай деп жазады: «Біз музыкалық теория өнерінің кейбір негіздерін жалпы қабылданған ғылымдардан, кейбірін жаратылыстанудан, кейбірін геометриядан, кейбірін арифметикадан, кейбірін музыкалық практика өнерінен аламыз. Біз сондай -ақ музыканың математикамен байланысты екенін түсіндірдік, себебі оның мақсаты - тондар мен олармен байланысты барлық нәрсені шамалар мен шамалар ретінде зерттеу ».

Трактатты қорытындылай келе, әл-Фараби абсолютті ақиқатты тану мен бақытқа жету жолында адамды жетілдірудегі өнердің жоғары миссиясына әкеледі, бұл автордың музыкалық өнерге ғылыми көзқарасындағы философиялық және эстетикалық принциптердің бірлігін анықтайды яғни музыкадағы кемелдік пен сұлулық - үйлесімнің нәтижесі болып табылады.

 

Авторлар:Манасбай А.М.,Құрбан А.Б., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің физика-техникалық факультетінің магистранттары.

Жетекші: Жанатаев Д.Ж., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің философия кафедрасының доценті,философия ғылымдарының кандидаты.