АДАМ ЖӘНЕ ОНЫҢ ӨМІР СҮРУІНІҢ МӘНІ ҚАЗАҚ ФИЛОСОФИЯСЫНЫҢ НЕГІЗІ РЕТ

АДАМ ЖӘНЕ ОНЫҢ ӨМІР СҮРУІНІҢ МӘНІ ҚАЗАҚ ФИЛОСОФИЯСЫНЫҢ НЕГІЗІ РЕТ
жеке
блог

Философия өзінің түп-тамырын ғасырлар қойнауынан тереңге тартып, өмірлік маңызы зор ресурстарға ие болған руханияттың, дүниетанымның қажетті құрамдас бөлігі ретінде Қазақстан аумағында да өз көрінісін тапты. Халықтың рухани даналығы адалдық, әділдік, адамгершілік және ақыл-ойдың «тойымсыз» қабілеті сияқты моральдық-адамгершілік қағидаттар негізі болып табылатын Мәңгілік мағынаны қамтитын өмірге деген ұлы махаббаттан тұрды. Өткеннің барлық озық ойлары адамның ақыл-ойын, білімін адамға және оның табиғатына, адамның мәнін қалай және қалай түзетуге және өмірдің шынайы мағынасын табуға мүмкіндік берді. Өйткені, кез - келген философия өмірдің мәні неде деген сұрақтан басталады. Өмірдің мәні мәселесі философиялық рефлексияның "Мәңгілік" мәселелерінің бірі болып табылады. Өмірдің мәні-философияның проблемалық саласына әсер ететін күрделі жүйелік білім – «адам және әлем». Ұлттық әлеуметтік-философиялық ойдағы өмір мәні идеяларының көрінісі адамның әлемге, қоғамға, басқа адамдарға және т. б. тұтас қатынасын қамтиды. Бұл проблеманың ерекшелігін, біріншіден, оның өзектілігі (болмысы); екіншіден, жалпыадамзаттық құндылықтар; үшіншіден, адам болмысының іргелі негізі бар ұлттық-тарихи дәстүр айқындайды. Өмірдің мәні негізінен әлеуметтік-философиялық проблема болып табылады, өйткені оның шешілуіне сүйене отырып, адамның әлеуметтік және табиғи болмысына, адамның және әлеуметтік топтардың әлеуметтік бағдарлануына Адами өлшем беруге болады. Философияның құндылығы Қазақстан философтарының көптеген ұрпақтарының күш-жігері бағытталған адам өмірінің мағынасын барабар қалыптастыру мен анықтаудан тұрады. Өмірдің мәні туралы мәселе адамның рухани қалыптасу мәселесі ретінде ғана емес, сонымен бірге ағарту, адамгершілік өзін-өзі анықтау және әлеуметтік әділеттілік арқылы ұлттың рухани қалыптасу мәселесі ретінде де қойылды.

Адам – әлеуметтік болмыс. Оның даралығы оның қызметінің барлық салаларында (еңбек, әлеуметтік, отбасылық және т.б.) ашылады, ол жаңа шешімдерді іздеумен және қабылдаумен байланысты қоғамның жаңаруымен тікелей байланысты, бұл қалыптасқан стереотиптерді жеңусіз, адамдардың әр түрлі салаларында еркін шығармашылықсыз мүмкін емес. Адам өмірінің мәні – осы дүниеде өз қабілеттерін жүзеге асыру және нәтижелерді кейінгі ұрпаққа жеткізу.

Өмірдің мағынасын сипаттаудағы бастапқы ұғымдар: адам белсенді принцип ретінде; қоғам, әлеуметтік орта; нақты адам өмір сүретін және әрекет ететін әлем; яғни адам, қоғам, адам болмысының әлемі арасындағы негізгі диалектикалық қайшылықтар. Адам мәселесі және оның мәні осы қоғам мәдениетінің барлық элементтерімен өзара байланысты. Атап айтқанда, біріншіден, қоғамда жұмыс істейтін құндылықтар жүйесін көрсету керек; екіншіден, адамзаттың зияткерлік дамуын көрсететін әлемнің суреттері; үшіншіден, тарихи кезеңнің немесе дәуірдің белгілі бір бөлігіне тән ойлау тәсілінің өзіндік ерекшелігі мен негізгі ерекшеліктерін қамтитын ойлау стилі. Өмір мағынасының осы үш біріктіруші компоненті оның ерекше элементтері емес, керісінше оның барлық мазмұнына енеді.

Қазақстан үшін ұлттық идея, рухани өзек, барлық рухсыз нәрсеге қарсы тұратын өмір мәнінің өзекті проблемасы болып табылады. Тәуелсіз демократиялық қоғамды құруда өмірдің әлеуметтік-философиялық аспектісіндегі мағынасы мәселесі одан әрі даму жолдарын түсінуге және анықтауға көмектеседі. Егер Қазақстанның өткеніне үңілетін болсақ, онда қазақтарда философия әлемнің барлық халықтары сияқты табиғи жолмен пайда болғанын көреміз. Бұл адамның өмірі мен жақын адамдарының және жалпы барлық адамдардың өмірі үшін қаншалықты маңызды екенін түсіну үшін оның айналасындағы әлемді түсіну қажеттілігімен байланысты болды. Бірақ әр мәдениеттің өзіндік ерекшеліктері бар. Өмірдің мәні туралы түсінік, ең алдымен, ұлттық ерекшеліктерді, өзіндік ерекшелігін сіңіреді; екіншіден, адамда жалпыадамзаттық мәні басым, ол оған жалпыадамзаттық құндылықтар жүйесін негізгі қажеттілік ретінде белгілейді. Өмір мәнінің проблемасы негізінен көшпелі халықтың ерекшеліктерімен, оның тұрмысымен, әдеттерімен, әдет-ғұрыптарымен, әдет-ғұрыптарымен, салт-дәстүрлерімен, сондай-ақ қазақтардың бүкіл тарихи өмірі қоршаған әлеуметтік-мәдени ортаның әсерімен байланысты болды. Көшпелі өмір салтының бірегейлігі ерекше менталитет пен дүниетанымды қалыптастырды. Еуразияның қақ ортасында өмір сүрген көшпенділер ойлау мен қоғамдық ұйымдастырудың өзіне ғана тән ерекше тәсілін қалыптастырды. Егер өмірдің мәні туралы мәселені адам емес, өмірдің өзі қояды деген болжамға сүйенетін болсақ, онда номадтың өмірі қоршаған табиғатпен және оған ұтымды қарым-қатынаста болды.

Қазақ философиясының басты мәселесі – адам (тұлға) және қоғам. Бұл арақатынаста өмірдің мәні мәселесінің әлеуметтік-философиялық аспектісі ашылады.

Адамның жеке өмірінің маңызды көрінісі – оның құндылықтарының ең жоғары интеграциясы болып табылатын өмір мағынасының болуы. Қазақ халқының санасында қасиетті орындар мен қабірлерді қастерлеумен байланысты көшпелі мәдениеттің ежелгі дәуірі туралы түсінік терең тамыр жайған. Белгілі бір құрмет ежелден халықтың жадында сақталған. Қазақ көшпенділерінің ділі басқа этностар мен мәдениеттерге деген толеранттылықпен айқындалды. Бұл Қазақстан аумағында зороастризм /Avecta/, христиан, ислам өмір сүргендігімен байланысты.

Абай, Шәкәрім, Ш.Уәлиханов, Ы. Алтынсарин, М. Жұмабаев, Ғ. Қараш және т. б. көрнекті мәдениет қайраткерлерінің шығармашылығындағы қазақ ағартушылығы өзінің тағайындалуын ескі, дәстүрлі рулық түсініктермен күресте және жаңа, ағартушы, білімді, еңбекқор, белсенді, жауапты адамды тәрбиелеуде көрді. Қазақ ағартушыларының алға қойған мақсаты көбінесе біздің мемлекетіміз қазіргі даму кезеңінде алға қойған міндетпен сәйкес келетінін атап өту қиын емес, және бұл ретте біз қазақ ағартушылығының зор тарихи маңызын, оның өзектілігін көреміз. Қазақтың ағартушылық ойы, шын мәнінде, Қазақстанның Ресейге қосылуынан кейін халықтың өмірінде болған үлкен өзгерістерге жауап болды. Бұл білім мен сенімге табыну, қоғамның дамуы үшін рухани жаңғырудың маңызы және әр жеке тұлға туралы. Әлем өтпелі, бірақ рухани құндылықтар өзгеріссіз қалады. Сондықтан өмір бейбітшілік емес, тыныштықпен күрес. Ол жасампаздық, жасампаздық, «кешегі» тартымды күшке, инерция мен пассивтілікке қарсы Мәңгілік көтеріліс. Айта кету керек, күрес ақылға қонымды мақсатқа ие болуы керек, байырғы қажеттіліктерді қанағаттандыруға бағытталуы керек. Тарихи тәжірибеде адамды күрестің өзі емес, оның маңыздылығы, бағыты, нақты мақсаты мен мазмұны қызықтырады.

Өмірдің мәні әлеуметтік проблема ретінде тек қоғамда және қоғам арқылы қалыптасады. Қазақ ойшылдарының (Абай, Шәкәрім, Торайғыров, Аймауытов) пікірінше, тұлға – адамның тіршілік әрекеті процесінде, таңдау еркіндігінде және өз бетінше әрекет ету актісінде қалыптасатын және жетілдірілетін әлеуметтік қасиеттердің тұтас жүйесі. Ойшылдар өмірдің лайықты мағынасын табуда жеке адам өсетін және дамитын ортаға, яғни тәрбие мен білімге үлкен мән берді. Бұл екі көрсеткіш адамның қандай болатынына байланысты болды: зұлым немесе адамгершілігі жоғары азамат. Қазақ ойшылдарының ілімдерінде адамгершілік адамның әлеуметтік-философиялық табиғатының ажырамас бөлігі болып табылады. Сонымен, атап айтқанда, кез-келген мораль жеке адамның жалпыадамзаттық әлеуметтенуін білдіретін негізгі қағидаттардан туындайды, яғни.оның басқа адамдармен қарым-қатынас жасау, оларға жанашырлық, көмек және мейірімділік білдіру, ұмтылысты, тілекті, ерік-жігерді, басқаларды түсіну өнерін көрсету, басқалардың алдында өз мінез-құлқында жауапты болу қажеттілігі. Адамгершілік жалпы адамның әлеуметтік табиғатының ең тікелей көрінісі болып табылады.

Мораль – бұл өлшем, рухани болмыстың тәсілі, ол арқылы адам мағынаны тауып, оны жүзеге асыра алады. Ұлы ойшылдардың шығармалары әрқашан мораль мәселелеріне әсер ететіні кездейсоқ емес, әрдайым патриархалды-феодалдық қоғамның моралын сынаудан басталады. Абай патриархалды-феодалдық қоғамда барлық жерде өзара өшпенділік пен өшпенділікті тудыратын материалдық құндылықтар үстемдік ететінін дұрыс атап өтті. Сондықтан Абай: «Адам жылап туады, жылап өледі», - дейді. Адамның әлеуметтік мәдениеті, тіпті ең қолайлы объективті жағдайлар мен мүмкіндіктер болса да, өздігінен пайда болмайды. Оның қалыптасуында объективті (табиғи және әлеуметтік) жағдайлардың әсері, адамның жеке өмірі және қоғам құрған білім беру жүйелері қиылысады.

Мәдениет, экономика, саясат, ғылыми салалардағы ұлтаралық келісім көп қырлы қоғамның тұтастығы мен бірлігін нығайту арқылы мемлекетіміздің өркендеуіне алып келеді және жер бетіндегі бейбітшіліктің кепілі болып табылады. Өзгермелі әлемнің жаңа сын-қатерлері бізден бірлік пен нығаюды талап етеді, ал біздің барлық күш-қуатымыз негізінен жойқын және азғындататын мағынасы бар терроризм мен экстремизмге қарсы бағытталуға тиіс. Қазақстан жалпы адамзаттық құндылықтары бар көпмәдениетті қоғам ретінде саяси және азаматтық құқықтар мен барлық этностық топтардың теңдігі негізінде шынайы демократияны қалыптастыруға ұмтылуда. Біздің мемлекетіміздің міндеттеріне жеке тұлғаның қалыптасуында, қалыптасуы мен дамуында үлкен рөл атқаратын тәрбие мен білім беруді демократияландыру мен ізгілендірудің бірінші дәрежелі маңызы кіреді. Практикалық тұрғыдан алғанда, демократиялық мемлекет жағдайындағы проблема ретінде өмірдің мәні объективті әлемнің де, жеке тұлғаның да прогресті жүзеге асыруда жауап береді. Тек осы жағдайда ол жеке адамның өмірін нақты жоғарылатады, сондықтан әлемнің өмірін байытады.

Философия ғылымдарының кадидаты, доцент Жанатаев Д.Ж.

Әнуарбекова А.А – 1 курс магистранты,

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ