Не жазып жатырсын?
жеке
блог

Не жазып жатырсын?

Жігитке:

- Не жазып жатырсын?-депти карт.

- Ата, осетин улга осиет жазып жатырмын,- депти жигит

- Дурыс, балам, осетин ул акылды кажет етеди. Ата осиетин тындаган-дана болады, осекши тындаган-надан болады.

Есинде болсын, он жасында ойлы болсан, жиырма жасында еркин жазасын, отыз жаста ойлы боласын, елу жасында осиет айтасын. Кырык жас килы жас, кызыгы мол кезенге тап боласын. Осиетти онегели улга айт, онегесиз ул осиетинди тындамайды,-депти карт