Жарнама
Арнайы жобалар

Ежелгі Философия

Ежелгі Философия
жеке
блог

Ежелгі Философия: Жалпы сипаттама

Әл-Фaраби aтындағы ҚaзҰУ прoфессoры, дoцент Жaнатаев Дaнат Жанaтайұлы

 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 1-курс магистранты  Атшыбаева Алпия

 

Ежелгі Шығыс елдерінің (әсіресе Ежелгі Египет пен Вавилон) таптық қоғамдарымен салыстырғанда ежелгі грек құлдық қоғамының, жетілген таптық қоғамның ерекшеліктерін түсіну ежелгі құл иеленушілік қоғамның ерекше бай мәдениетінің өзіндік ерекшелігін түсіну үшін өте маңызды, оның маңызды элементі ежелгі грек философиясы болды. Әрине, ежелгі грек құлдық қоғамының мәдениеті оқшауланбағанын, бірақ ежелгі шығыс халықтары (ең алдымен Вавилон, Финикия, Ежелгі Египет) мәдениеттерінің жетістіктерін игеру нәтижесінде пайда болғанын үнемі есте ұстаған жөн. Ежелгі грек және кейбір ежелгі Рим ойшылдары жасаған әртүрлі философиялық тұжырымдамаларды зерттеу Фридрих Энгельстің маңызды әдіснамалық нұсқауын түсінуге әкелуі керек, оған сәйкес ежелгі грек философиясының әртүрлі формаларында эмбрионда дүниетанымның барлық дерлік түрлері ұсынылған. Қазірдің өзінде философия бір ғана нәрсені біріктіретін көптеген философиялар ретінде пайда болады — олар әлем туралы әмбебап ілімдер рөлін талап етеді [1; 2]. Ежелгі грек құлдық қоғамының мәдениетінің ерекшеліктерін түсіндіру- Ежелгі Греция жағдайында діни және мифологиялық идеологияға қарама-қайшы ғылыми білімнің тәуелсіз саласы ретінде айқын көрінетін философияның қандай рөл атқарғанын түсіну үшін қажет (бірақ соған қарамастан оған белгілі тәуелділікті сақтап қалды). Ежелгі грек философиялық тұжырымдамаларының пайда болуы мен одан әрі дамуын зерттеуде философия мен ғылыми білімнің өзара байланысын үнемі есте ұстау өте маңызды, өйткені философияның дамуының ежелгі кезеңі философиялық және жаратылыстану ғылымдарының, сондай-ақ қоғамдық-саяси ойдың бірлігімен сипатталады. Мұндай бірлік әсіресе ежелгі Философия тарихындағы материалистік бағытқа тән. Бұл сұрақтар И. Д. Рожанскийдің еңбектерінде толығымен зерттелді [4; 5]. Ежелгі философияны зерттеудің негізгі міндеттерінің бірі-ежелгі қоғам жағдайында үлкен айқындыққа және оның өрнегінің кейбір типтік формаларына жеткен материалистік және идеалистік ілімдердің күресін бақылау. Ежелгі философияның кезеңділігі бар, онда келесі негізгі кезеңдер ерекшеленеді: ежелгі грек құлдық қоғамының қалыптасу дәуіріндегі Философия (шамамен VII ғасырдың аяғы — б.з. д. V ғасырдың бірінші жартысы), ежелгі философиялық ойдың бірқатар мектептері пайда болған кезде. Мұнда алғашқы еуропалық философиялық мектеп — Милет өкілдеріне назар аудару керек (мектеп бұл атауды оның барлық өкілдері ежелгі грек Милет қаласының азаматтары болғандықтан алды). Оның қызметі негізінен б. з. д. VI ғасырдың басы мен ортасына келеді. Е. осы мектептің алғашқы өкілі — Милет Талестің өмір сүру уақыты — ол б. з. д. 585 жылы болған толық күн тұтылуын болжаған сияқты. (Ксенофан мен Геродот атом туралы жазды), дегенмен мұндай болжамның нақты мүмкіндігі — тіпті вавилондық жұлдызшылардың есептеулерімен танысуға мүмкіндік болса да-қазіргі уақытта күмән тудырады. Талес өзінен кейін жазбаша жұмыстар қалдырған жоқ: біз оның көзқарастары туралы басқа ежелгі грек авторларының еңбектерінен білеміз. Геродот кейбір мәліметтерді айтады, бұл Талес милеттің көрнекті қоғам қайраткері болған, ол өз отандастарының арасында құрметке ие болған. Талестің негізгі философиялық идеялары-табиғи философиялық. Оның еңбегі-ол алғаш рет негізгі философиялық сұрақтардың бірін - " бәрі не?». Сондықтан оны онтологияның негізін қалаушы деп санауға болады. Талес ежелгі философияның бір тенденциясын байқайтынын атап өткен жөн: айналадағы қарапайым заттарды онтологизациялау, содан кейін олар философиялық мәртебеге ие болады [6; 7; 8]. Ежелгі грек құлдық қоғамының Гүлдену кезеңінің философиясы (б.з. д. V ғасырдың ортасынан б. з. д. IV ғасырдың аяғына дейін). Осы кезеңде, бір жағынан, материалистік ілімдер үлкен күшке жетеді, ал екінші жағынан, олар толығымен қалыптасқан идеалистік философиялық тұжырымдамаларға қарсы тұрады. Олардың арасындағы күрес философия тарихының классикалық түрін білдіреді. Дәл осы кезеңге "философиядағы екі жолдың" пайда болуы жатады — "Демокрит сызығы" (материализм) және "Платон сызығы" (идеализм). Бастапқы затты іздеу -Демокриттің ең кішкентай бөлінбейтін бөлшектер — атомдардың болуы идеясына әкеледі. Демокрит әлемі-бұл атомдар мен қуыстар әлемі. Атомдар бір-бірінен қуыспен бөлінетін макротелалар түзіп, топтарға қосыла алады. Бұл Демокриттің онтологиясы. Платон, осы бастапқы затты іздеуде, рухани табиғаты бар кейбір бастапқы жоспарлардың бар екендігі туралы ойға келеді. Ол әлемнің осы компоненттерін идеялар деп атады. Материямен байланысты идеялар әр түрлі заттарды құрайды. Сонымен бірге эпистемологияның негіздері қаланды: Аристотель ақиқат мәселесін шешуге тырысады [9]. Ежелгі қоғам тарихының эллиндік-римдік кезеңінің философиясы (б. з. д. IV ғасырдың аяғы мен б. з. д. I-II ғасырларға дейін). Э.), олар ең жоғары деңгейге жеткенде — ежелгі жағдайда-кейбір жаратылыстану ғылымдары дамып, кейбір материалистік философиялық ілімдер дами береді. Материалистердің арасында Лукретий Кар ерекшеленеді, ол "заттардың табиғаты туралы" еңбегінде атомистік материализмді одан әрі дамытады. Осы кезеңдегі Идеализм Платон мен Аристотельдің идеяларын Шығыс мистикасының идеяларымен синтездейтін неоплатонизм өкілдерімен көбірек дамиды. Неоплатонизмнің онтологиясы әлемді рухани түпнұсқаның (біртұтас) төменгі күйлерге (жансыз заттарға дейін) түсуі ретінде түсіндіріледі. Білім теориясында олар мистикалық-интуитивті идеяны ұстанады, олар ақиқатқа тек аян күйінде қол жеткізуге болады деп санайды. Ежелгі философияның тағы бір ерекшелігін атап өтеміз. Бұл бейнелі көріністерді дәлелдеуде қолдану. Мифтер арқылы әлемді қабылдауға дағдыланған осы кезеңдегі адам айналасында болып жатқан процестер туралы Сенсорлық идеяларға көбірек байланысты екені түсінікті. Ежелгі философтар абстрактілі білімді қабылдаудың бұл ерекшелігін ескере алмады. Бұл философиялық идеяларды онтологизациялауға деген ұмтылысты түсіндіре алады. Мысалы, Аристотель таза дерексіз логикалық идеяларды ұсыну кезінде силлогизм фигуралары сияқты көрнекі идеяларға жүгінеді, ал Платонның онтологиясында біз үнемі қарапайым заттардың (құмыра, жылқы, текше және т.б.) көмегімен философиялық идеяларды түсіндіруге кезігеміз. Тек осылай ғана абстрактілі философиялық немесе ғылыми білімді түсінуге қол жеткізуге болады [10; 11; 12]. Әсіресе, бұл үрдіс байқалады грек философия. Рим философиясында дерексіз ақпаратты ұсынудың мұндай ерекшелігі аз байқалады. Мысалы, неоплатонистік жаратылыс тұжырымдамасында абстрактілі ойлауды дамытудың жоғары деңгейін талап ететін эманация сияқты бірқатар ұғымдар бар [13].

Әдебиет:

1. Рахматуллин Р. Ю. Философия Философия ретінде / / Социосфера ғылыми орталығының конференция жинақтары. 2015. № 9. Б.21-23.1.

 2. Rakhmatullin R. Why are so many philosophies? // Nauka i studia. 2015. Т. 10. С. 112-114. Р. Ю. Рахматуллин Философия оқу пәні ретінде / / ВЭГУ хабаршысы. 2013. № 6. С. 151-156.

3.Рожанский и. Д. ерте грек философиясы / / ертедегі грек философтарының үзінділері. 1 бөлім. М.: Ғылым, 1989. Б.5-32.

4.Рожанский и.Д. ежелгі гректерде "табиғат" ұғымы // табиғат. 1974. № 3. С. 78-83.

 5. Рахматуллин Р. Ю. Онтологизация ғылыми танымның құрамдас бөлігі ретінде // тарихи, философиялық, саяси және заң ғылымдары, мәдениеттану және өнертану. Теория және практика сұрақтары.. 2014. № 12–1 (50). С. 160-162.

6. Рахматуллин Р.Ю., Габбасова л. м. теориялық модельді онтологизациялауда күнделікті сананың рөлі // ВЭГУ хабаршысы. 2005. № 1. Б. 178-185.

7. Рахматуллин р.Ю. логикалық ойлаудың онтологиялық негіздері туралы // тарихи, философиялық, саяси және заң ғылымдары, мәдениеттану және өнертану. Теория және практика сұрақтары. 2014. № 9–2 (47). С. 148-150. 8.Рахматуллин Р. Ю. Ақиқат эпистемологиялық категория ретінде / / қазіргі ғылымның теориялық және қолданбалы аспектілері. 2014. № 2–1. С. 156-157.

9. Рахматуллин Р.Ю. оқу үрдісіндегі бейненің герменевтикалық қызметі // Қарағанды университетінің хабаршысы. 2012. № 4. С. 74-79.

10. Семенова э.р., Хамзина Д. З. ғылыми коммуникациядағы бейнелі көріністер // Жас ғалым. 2013. № 7. 504-507 Б.

11.Ғылыми танымдағы визуалды ойлау. Красноярск: Красноярск баспасы. ун-та, 1988. 180 А. и. Столетов Шығармашылықтың философиялық тұжырымдамасын құруға / / әлеуметтік-гуманитарлық білім. 2007. № 12. Б.462-472.