Жарнама
Арнайы жобалар

Шапса қылыш, атса оқ өтпеген - ҮКАША АТА.

Шапса қылыш, атса оқ өтпеген - ҮКАША АТА.
жеке
блог

Үкаш ата мазары мен құдығы (ІХ-Хғғ.)-Түркістан қаласынан солтүстікке қарай 35 шақырым, Бабайқорған ауылдық округінің солтүстігінде, Қаратаудың етегінде орналасқан. Координаттары: 43˚36.917΄, 068˚15.712΄. Теңіз деңгейінен биіктігі 451м. Үкаша атаның алғашқыда тек қабір орны ғана болса, 1989-1990 жылдары қазіргі мазарды жергілікті халық тұрғызған. Мазар 2 бөлмеден тұрады, кіре берісі кішігірім, екінші бөлмесі ұзынша келген. Ішкі жағының ұзындығы 22,2 метр, биіктігі 4 метр, ені 4,6 метр. Жеті кішігірім ойық терезелері бар. «Үкаш-ата» жайлы халық арасында тараған аңыз-əфсаналарда хз.Мұхаммед с.ғ.с. пайғамбардың сахабасы, мұcылмандардың əскери қолбасшысы ретінде кеңінен белгілі. Аңыз бойынша Үкаша ата шапса қылыш өтпейтін, атса оқ өтпейтін қасиет дарыған алып денелі, батыр болған.Заманындағы дін жаулары Үкаша атаны өлтірмeкке бекінгенімен, осал тұсын таппай дал болады. Соңында жұбайын алдап-арбап, Үкашаның қылыш шаппас денесі намаз үстінде ғана қорғасындай еріп, босайтынын біледі. Дін жаулары Үкашаның басын намаз оқып тұрған жерінде шауып түсіреді. Бас сүйегін қорламақ болғанда, жерге түскен бас домалай кетіп екі қырдан асып барып жер астына түсіп кетеді. Халық арасында құдық суы жер асты арқылы Меккедегі Зəм-зəм бұлағымен байланысады деген түсінік бар. Үкаша ата құдығының басында киіз үй тəріздес кішігірім құрылыс тұрғызылған, оның диаметрі 4,5 метр, биіктігі 3,5 метр. Ал құдықтың тереңдігі 22-25м құрайды. Осы құдықтың басында барша мұсылман жамағаты Алладан тілек тілеп, зияратқа ағылып келіп жатады. Қазіргі кезде Үкаша ата мазарына көптеген зияратшылар келеді. Бізге келіп жеткен аңыз құдықпен байланысты. Құдықтан су біреуге шығады, біреуге шықпайды. Халық шелек салғанда су шығатын болса, ол адамның зияраты, тілегі қабыл болды деп түсінеді. 
Пайғамбар сахабасы Али р.ғ. Мұхаммед ғ.с-нің алдында жүретін қорғаушысы болса Үкаша ата оның арқа тұсында жүретін оққағары болған. Мұхаммед ғ.с. өмірден өтер сəтінде: «Кімде-кім Үкашаның жүзіне қараса, сол адамға тозақ оты харам болды» дегенді айтады. Үкашаның басын қылыш кескен кезде 23 метрдей жерге қаны шашырайды. Мүбарак əулиенің қасиетті қаны аяқ асты болмасын деген оймен денесімен қоса қаны шашыраған жері көміліп қабірге айналдырылған. Қазіргі таңда бүкіл түркі жұрты мінəжат қылып, тəуəп жасайтын зиярат орнына айналған. «Əзірет Сұлтан» қорық-мұражайының құрамына діни-рухани ескерткіш ретінде тізімге алынған. Жалпы жер көлемі - 90 га.

Мавзолей и колодец Укаш ата (ІХ-Х вв.)
Расположен в 35км севернее города Туркестан, на севере Бабайкорганского районного округа, в предгории Каратау. Координаттары: 43˚36.917΄, 068˚15.712΄Выше уровня моря на 451м.Сначала была только место могилы, ы 1989-1990гг. местные жители построили нынешною могилу. Могила состоит из двух комнат: первая входная комната маленькая, вторая комната подлиннее с внутренней стороны длина 22,2 метра, высота 4метра, ширина 4,6 метров. Есть семь маленьких окошка. Про Укаша ата народ знает много легенд. Он ученик пророка Мухаммеда. По услышанным легендам Укаша ата является батыром, которого на сабля, ни пуля не берут. В то время религиозные противники Укаша ата хотели его убить, но не могли найти его слабого места. В конце концов путем лжи через жену Укаша ата они узнали, что он бессилен только во время намаза. Религиозные враги Укаша ата отрубили ему голову во время чтения намаза. Враги хотели поиздеваться над срубленной головой, но голова упала на землю, покатилась, через две высоты и упала под землю. Среди народа поговаривають, что вода в колодце через подземные пути связывается с родниковой водой Зəм-зəм в Мекке. Возле колодца Укаша ата построено маленькое сооружение в виде юрты, его диаметр,4,5 метра, высота 3,5 метра. А глубина колодца составляет 22-25м. К этому колодцу приезжают много мусульман, которые смывают свои грехи, просят у Аллаха, исполнить их пожелания. В нынешнее время к могиле Укаша ата приезжают много поломников. Легенда, которая дошло до нас, связана с колодцем. Вода из колодца выходит по-разному: некоторым вода выходит, некоторым нет. Если при бросании ведра набирается вода, то желание человека исполняется. Так говорит народ. Если Али был телехранителем прорака Мухаммеда, который шел впереди, то Укаша ата был телехранителем который шел сзади. Перед смертью прорак Мухаммед сказал: «Если кто-то посмотрит в лицо Укаше, то тому огонб ада будет харам.» Когда Укаше отрубили саблей голову, то кровь брызнула на 23 метра. Когда пролилась кровь святого Мубарака, то вместе с телом зарыли и место с пролитой кровью. В данное время Укаша ата является местом поломничество всех мусульман. Укаша ата взят в список исторических мавзолея «Əзірет Сұлтан». Общая площадь земли 90га.

Ukash ata tomb and well (ІХ-Х cc.)

The 35 km to the north of the city of Turkestan, Babaykorgan rural district in the north, is located at the foot of the Karatau. Coordinates: 43˚36.917, 068˚15.712. The 451m above the sea level. Initially, only the tomb was the only place in the years 1989-1990 necropolis, built by the local population. The Mazar consists of 2 entrance room with any other room. Inside a length of 22.2 meters and the height of 4 meters, a width of 4.6 meters. Seven small windows of the hole. "Ukash ata" among the population about the legends äfsanalarda xz.Muxammed Muhammad 'saqabası widespread as mucılmandardıñ military commander. According to legend, the parents Ükaşa şapsa sword-proof, bullet-proof atsa quality blood and body, a hero. Ükaşa enemies of religion in the time of Adam embeds itself into the öltirmekke, but you can find the most vulnerable aspect selected. At the end of her husband's fraud simply Ukash ata sword şappas body can only lead bosaytının accompanied during the prayer. Religious Ükaşanıñ enemies cut off his head in prayer. When an insult to the skull on the ground and went over the left roll of the two positions will sink into the ground. Well-Zäm Mecca underground water among the population zäm concept associated with the Source. Ükaşa fountain small yurt-shaped building was built at the beginning of a diameter of 4.5 meters and a height of 3.5 meters. And the depth of the pit 22-25. Allah in the Muslim community at the beginning of all the well wishers, flocking zïaratqa to get rid of sin. At the moment, many of the grave Ükaşa parents zïyaratşılar. Legend has come to us qudıqpen. There is someone who will be transferring water from the well. People is that when a bucket of water, he was accepted zïaratı desire to understand. Companion of the prophet Ali r.ğ. If you walk in front of the ğ.s defender Mohammed Ükaşa accompanied by bodyguards at the back of his parents. Say At the time later in life: "Anyone who Ükaşanıñ actually, it was unlawful for a person hellfire" said. Ükaşanıñ head 23 meters edged sword when blood scattered on the ground. Mubarak saints holy blood, thinking that no disrespect facing the back of the body, including blood stains on the location of buried. Currently, a way to accommodate all Turkic people, has become a place of pilgrimage that täwäp. "Hazrat Sultan" museum from the list as part of the religious and spiritual monument. The total land area of 90 hectares.

Фото авторы: Асхат Әссанди