Қоғам тірлігінің тамыры қиылса, журналистика да бітіп тынады.
жеке
блог

Қоғам тірлігінің тамыры қиылса, журналистика да бітіп тынады.

-Қоғамда болып жатқа н жайттарға бірінші б олып елеңдеп, билік п ен бұқара арасындағы алтын көпір, заманауи техниканы жетік меңг еріп, заман көшінің а лға озуына ықпалын ти гізіп, халықтың жаңал ықты бірініші болып б ілуіне жағдай жасап ж үрген бұқаралық ақпар ат құралдарының алар орны ерекше. Қоғамда 4-ші билік өкілдері а талып кеткен бұл топ, қашанда жаңалықтың ж аршысы. 
Бұқаралық ақпарат құ ралдары біздің күндел ікті өмірімізде маңыз ды рөл атқарады. Бүгі нгі күнде біз ақпарат пен байланыссыз өмірі мізді елестете алмайм ыз. Қоғамда халықтың назар аударуы тиіс ма ңызды жайттар бар. Ақ парат құралдарында кө п айтыла берсе халық та аталмыш түйткілді мәселеленің қаншалықт ы маңызды екенін біле ді. Сөйтіп азаматтар өздері сайлаған билік органдарымен байланы с орната отырып, оны шешуге күш салатын бо лады. Шын мәнінде қоғ ам мүшелерінің мүддес і, қызығушылықтары әр түрлі болады. Біреу үшін маңызды нәрсеге екінші біреу селқос қ арайды. Ал тілшілер с ол өзекті мәселелер ж айлы ақпарат беріп от ырады. 

Журналист — бұл жаза алатын адам. Айтпағы мыз аспаздыққа арналғ ан кітапқа мәзір неме се туыстарына әдемі қ ұттықтау жазуға икемі барлар емес. Ол әлем де болып жатқан алуан құбылысты зерттеп, с аралай алатын, оны жа збаша әдемі жеткзіе а латын болуы керек. Құ пия толы күнделіктері н, жазбаларын жазу үс телінде сақтап, өзін "қалам шеберімін" деп атайтындар журналист емес. Аталған маманд ық иегерлері бұқаралы қ ақпарат құралдарына , интернет басылымдар ға жаңалықтар, фотоес ептер, мақалалар дайы ндайды. 
Журналист мамандығы – қиындығы мен қызығы мол, жан-жақты білім ділікті талап ететін жауапты сала. Өз шыға рмашылығы арқылы қоға мға да, адамға да қыз мет ететін, ешқашан қ ателесуге болмайтын, қашанда жаңаның, жаңа лықтың жақтаушысы, қо лдаушысы бола алаты м аман иесі. Журналисти ка қоғаммен бірге өмі р сүріп, қоғаммен бір ге тыныстайды. Қоғам тірлігінің тамыры қиылса, журналистика да бітіп тынады.