Журналистика
жеке
блог

Журналистика

Тұрақты даму журналистикасы - дуалдыоқыту жүйесін талап етеді

 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттықуниверситетінде «Тұрақты даму мақсатындағыхалықаралық журналистиканы оқытумодельдері» тақырыбымен өткізілгенхалықаралық конференцияда БАҚ өкілдеріхалықаралық ұйымдар мен ғалымдар отандықжәне әлемдік журналистиканың даму үрдістерінжәне таяу болашағын талқылады.

Аталған конференция IV Халықаралық Фарабиоқулары және БҰҰ академиялық ықпал Хаббағдарламасының аясында Алматыдағы ЮНЕСКО Кластерлік бюросының қолдауымен журналистика факультетінде биыл екінші рет өткізіліп отырКонференцияға қатысқан ЕҚЫҰ, «Әділ сөз» халықаралық сөз бостандығын қорғау ұйымы, "MediaNetХалықаралық журналистика орталығы, «Түркі тілдес журналистер қоры» ҚҚ, «Мінбер» журналистерді қолдау орталығы өкілдеріҚазақстандағы журналистік білім берудің маңыздымәселелерінтұрақты даму мақсатындағыміндеттерін айқындауға тырыстыТұрақты даму саласындағы 17 мақсаттың төртіншісі әрі басымбағыттардың бірі ретінде белгіленген сапалы білімберу бағыты жиынның негізгі өзегіне айналды

Қазіргідей сандықмультимедиялықинтерактивті коммуникациялық технологиялардәуірінде халықаралық деңгейде журналистердайындауоқу бағдарламаларының сапасы аса өзекті мәселеге айналдыТұрақты даму мақсатындағы журналистика объективтітолыққандыжан-жақты ақпарат берумен қатар, экология, теңсіздікті қысқарту, климат өзгерісіқоршаған орта т.бмәселелерді журналистерден өздеңгейіндесауатты жазуды қажет етсе, ақпараталмасудың жаңа әдіс-тәсілдері дамыпжаңамедианың ел өміріне дендей енуі ақпаратберушіден сапалы контент түзуді талап етеді.Телекоммуникациялықкомпьютерлік және хабар тарату технологияларының өзара қызметікоммуникациялық ортаны жетілдірді

Қазақ ұлттық университеті қызметінің басымбағыттары ретінде білім беру қызметінің сапасынарттыруғылыми-зерттеу және инновациялыққызметті дамытужаңа ақпараттықтехнологияларды  енгізу анықталды. STEM-білімберу жаңа технологиясы енгізілдіӘлемдегібәсекеге қабілетті жетекші ЖОО білім беру бағдарламаларына сәйкес оқу бағдарламаларынжетілдіруді мақсат етедіДуалды оқытуяғнибіліммен өндірістің тиімді ықпалдасуыоқубағдарламаларын түзуде жұмыс берушілердіңталап-тілегін ескеру аталған басым бағыттардыңөзегін құрайды.

"Қазақ газеттері" ЖШС Бас директоры, Редакторлар кеңесінің төрағасы Ж. Кенжалинқұрылғанына 20 жылдан астам уақыт болғанЮНЕСКО, халықаралық журналистика жәнеқоғамдық медиа кафедрасының оқу үдерісінұйымдастырудағыинновациялық технологиялардыбілім беру ісінде қолданудағы аяқ алысын бағалайкеліп, конференция жұмысына сәттілік тіледіХалықаралық журналистика мәселесінің қазақтопырағында кеше немесе бүгін ғанакөтерілмегендігінқазақ тіліндегі тұңғышгазеттерде ("Түркістан уәләятының газеті, "Дала уәләятының газеті") сондай-ақ "Қазақгазеті, "Айқапжурналдарында қозғалып, журналист бабаларымыздың ғаламдық мәселелерді көтеріпталқылағанын атап өтті. "Қазақ газеттерініңжурналистерді баптаптәрбиелеуге қосқан үлесінайта келіп, "Ақиқат", "Мысль"  журналдарындажурналистік білім беру сапасы мәселелерінің жиіжазылатындығына тоқталдыстуденттердіңлабораториялық жұмыстарын осы журналдарбазасында өткізсек деген тілегін білдірді.

"Қазақстан 2050" стратегиясы, "Нұрлы жолмемлекеттік бағдарламасы, 5 институционалдықреформасы ҚР БҰҰ қызметінің "Даму мақсатындағы әріптестік" (PFD) 2020 жылға дейінжүзеге асырылатын бағдарламасында көріністаптыҚазҰУ академиялық ықпал бағдарламасыбойынша тұрақты даму саласында UNAI-хаб  болаотырыпкөшбасшы ретінде танылды жәнеҚазақстандағы 20 ЖОО жұмысын үйлестіредіәлемдегі 3500 ЖОО-мен байланыс жасайды", - дейкеле, Алматы қ. ЮНЕСКО Кластерлік Бюросыныңкоммуникация және ақпарат бағдарламасыныңмаманы С. Карпов тұрақты даму мақсатындағыБАҚ қызметінепікір еркіндігіне, коммуникация сипатына тоқталыпбейбітшілікке негізделген 16-шы бағытына баса көңіл бөлді. БАҚ дамуысаласындағы жаңа жобаларға ерекше тоқталды. 3-мамыр дүниежүзілік баспасөз бостандығы күнінеорай ұйымдастырылатын шараның осы конференциядан бастау алып отырғандығын айтакеліпұлттық универсиеттің академиялық ықпалетудегі рөлін атады

Астанадағы ЕҚЫҰ Кеңесі бағдарламасыныңсаяси мәселелер және БАҚ бойынша ұлттықүйлестірушісі М. Дубовицкая журналистердіңқұқықтық сауаттылығынбілім беру әдістерін үнеміжетілдіру қажеттілігін тілге тиек еттіқазақ тілінеаударылған оқу бағдарламасының маңызынатоқталды

"Қазіргі таңда ертеңгі ел басқаратын жастардыңсанасын блогерлер қалыптастырудаБіз білетінотандық блогердің 11 миллион жазылушысы бар. Ақпараттық ортада маңызды ақпарат беріпбәсекеге төтеп беруге қабілетті болуымыз керек", - деді "MediaNetХалықаралық журналистика орталығының директоры А. Жалилов.

«Әділ сөз» халықаралық сөз бостандығынқорғау ұйымы құқықтық сауаттылық бойыншажурналистердің білімін жетілдірумен айналысыпкеледіАталған ұйымның сарапшысы Ғ. ӘженоваБАҚ туралы Заңдағы журналистердің жұмысынедәуір қиындататын өзгерістерге алаңдаушылықбілдірді.

Жиынға қатысқан Н. Жоямергенқызы («Түркітілдес